Revirer hundyr

 

 

 

Jagt­re­virer med hun­dyrs­jagt i Po­len

okt. nov. dec. jan.

 

Jagt­re­vir nr. 21:

Hut­nik Glo­gow, Be­lig­gende omk­ring Glo­gow.

 

7.950 Ha. he­raf 3.700 Ha. skov

Jagt på hun­dyr:

Op til 50 stk. råvildt, hin­der/kalv, vild­svin og ræv

 

 

Jagt­re­vir nr. 91:

OHZ Jedr­zy­chowi­ce, Be­lig­gende omk­ring Lesz­no.

 

7.950 Ha. he­raf 3.700 Ha. skov

Jagt på hun­dyr:

Op til 50 stk. råvildt, vild­svin og ræv

 

 

Jagt­re­vir nr. 17:

Darz Bor Szcze­cin, Be­lig­gende omk­ring Szcze­cin

 

7.950 Ha. he­raf 3.700 Ha. skov

Jagt på hun­dyr:

Op til 20 stk. råvildt, hin­der/kalv, vild­svin og ræv

 

 

Jagt­re­vir nr. 13:

Wi­dawa Wroc­law, Be­lig­gende ved Bo­rek Wlkp.

 

6.330 Ha. he­raf 1.009 Ha. skov

Jagt på hun­dyr:

Op til 15 stk. råvildt, hin­der/kalv, vild­svin og ræv

 

 

Ind­kvar­te­ring:

På de fles­te re­virer er ind­kvar­te­rin­gen pri­vat, el­lers ho­tel.

 

 

Pris:

4 da­ges ar­range­ment, med kost og lo­gi, jagt, tolk.

 

An­komst mid­dag dag 1, hjem­rejse dag 4 for­middag

 

3.295,00 kr. + div. pa­pir 600,00 kr. Eks­tra jagt­dag 995,00 kr. eks. ned­lagt vildt.

 

Ned­lagt vildt af­regnes ef­ter gælden­de pris­liste.

 

 

Til­melding:

Ved­lagte til­melding­spa­pir be­des ud­fyldt med re­vir nr.

 

Der be­tales ved til­meldin­gen 3.600,00 kr.

 

 

De­posi­tum:

Der be­tales 4.000,00 kr. i vildt de­posi­tum, 30 da­ge før jag­ten.

 

Den en­de­lige opgørel­se, frem­sendes ef­ter endt jagt.