Informationer

Vel­kommen til Re­modex Jagt

Re­modex jagt har fornøjel­sen, at by­de vel­kommen til en ny jagtsæson i Po­len med såvel jagt­for­mer, som vild­tar­ter for enh­ver smag. In­deværen­de jagtår har sat nye re­kor­der for an­tal jæge­re, som har besøgt Euro­pas mest vild­tri­ge land via jagt­rej­se med Re­modex jagt. Jagt og na­turop­le­vel­ser er en kom­bi­nati­on som al­le jæge­re ser frem til, når man bes­tiller en jagt­rej­se til Po­len, uan­set om det er forårets buk­ke­jagt, sep­tembers brunsthjort el­ler enspænden­de driv­jagt i ef­teråret. Den pols­ke na­tur er såvel smuk som af­veks­len­de og gi­ver helt sik­kert en uforg­lem­me­lig op­le­vel­se af jagt­li­ge ka­rak­ter.

Jagt­rej­sen

En jagt­rej­se til Po­len in­de­hol­der li­gele­des mødet med en be­folk­ning, som er særde­les gæstfri, og de pols­ke værter yder al­tid en stor ind­sats for ne­top at gøre din jagt­rej­se til no­get helt spe­ci­elt. Vi til­by­der go­de jag­tople­vel­ser i den vest­li­ge, syd­li­ge og nord­li­ge del af Po­len, hvor man­ge af vo­re gæster besøger det smuk­ke land år ef­ter år. Re­modex Jagt gi­ver såle­des mu­lig­hed for en spænden­de, ud­ford­ren­de og kva­litetsmæssi­ge jagt­rej­se til ri­meli­ge og for­nufti­ge pri­ser. Der ar­range­res såvel in­di­vidu­el­le som grup­pe­rej­ser og mang­ler du en mak­ker kan vi selvfølge­lig være behjælpe­lig med at sam­mensætte et jagt­rej­se­hold.

Der kan sky­des ef­ter såvel fast­pris som pris­liste. Alt i alt ser jeg frem til en ny sæson med mas­ser af go­de til­bud og du er al­tid vel­kommen til at kon­takte mig med evt. spørgsmål el­ler blot ønsker en jagt­snak.

Til­melding

Det er nu mu­ligt at ud­fylde til­meldingsblan­ketten oli­ne, un­der de fors­ke­lige jagt­for­mer.

Har du en god jag­tople­vel­ser du vil de­le med and­re, send den sam­men med et par bil­le­der, og en god jagt­his­to­rie.

Husk at til­melde dig ny­heds­bre­vet, og mod­tag ak­tu­el­le ny­heder på ma­il.

De beds­te na­tur- og jag­tople­vel­ser i Po­len fin­der du hos Re­modex Jagt

Vi glæder os til at ar­range­rer din næste jagt i Po­len

Knæk og Bræk

Mo­gens Lyst­bech Jen­sen