Bukkejagt 11/5-30/9

Drivjagt 15/10-15/1

Hjortejagt 21/8-28/2

Hundyrsjagt 1/10-31/1

Dåhjort/Muflon 1/10-31/1

Jagt i Polen

For at kom­me på jagt i Po­len skal du ha­ve gyl­digt dansk jagt­tegn og våben­tilla­del­se.

Rej­se­pas­set skal være gyl­digt i mindst 6 mdr. ef­ter hjem­komst. Po­lens med­lems­kab af EU be­tyder at blå EU pas skal medb­rin­ges samt vo­uc­her. (Pot­wi­erd­ze­ni wy­kupu po­lowa­nia)

Til det dans­ke jagt­tegn er der tilk­nyt­tet ans­var­sfor­sikring, der dækker i Po­len.

Ind­kvar­te­ring er nor­malt i 2- el­ler fle­re sengs værel­ser, dog kan der ved uli­ge an­tal jæge­re, bli­ve opkrævet eks­tra tillæg for en­keltværel­ser.

Pürchjagt

An­komst første jagt­dag om ef­termid­da­gen og af­rejse sids­te jagt­dag ef­ter fro­kost reg­nes for en hel dag.

Driv og tryk­jagt

Op­holdet star­ter med af­tens­mad før første jagt­dag og slut­ter med vild­tpa­rade den sids­te dag.

For­la­des re­viret i uti­de, be­tales der for de bes­tilte jagt­da­ge.

For hver grup­pe vil der være en­gelsk el­ler tysk ta­len­de tolk.

Ved af­melding se­nere end 30 da­ge før første jagt­dag, vil det ind­be­tal­te de­posi­tum på kr. 3.000,00 dække for de bes­tilte jagt­da­ge.

Bil­pa­pir

Husk rødt og grønt for­sikring­skort, bi­lens re­gist­re­ring­sat­test og køre­kort. Li­gele­des er det vig­tigt at ha­ve rej­se­for­sikrin­gerne i or­den.

Ved in­di­vidu­el jagt har hver jæger en polsk jagt­gu­ide. Det er ik­ke gu­iden der har ans­va­ret for det ned­lagte trofæs størrel­se, det­te er ale­ne jagtgæstens ans­var. Ved ans­kyd­ning, som føres i pro­tokol­len, vil der bli­ve opkrævet en af­gift. Fin­des trofæet se­nere vil jæge­ren få med­de­lel­se he­rom.

Bemærk de nye reg­ler ved driv­jagt, hvor det ik­ke er lov­ligt at an­vende sig­te-kik­kerter med en fast forstørrel­ses-grad, der er høje­re end tre. Man må godt be­nyt­te sig­te­kik­kerter med va­ri­abel forstørrel­sesg­rad høje­re end tre, men kik­kerten skal kun­ne skru­es ned på tre el­ler de­run­der. Lyddæmper er ik­ke til­ladt på jagt i Po­len. De pols­ke jagt­reg­ler skal følges...
(Vildt skudt i fred­ning­sti­den af­regnes ef­ter gælden­de polsk lov­givning).

Pro­tokol

Trofæer fra hjor­te og buk­ke bli­ver bedømt af en uafhængig kom­missi­on fra det pols­ke skovvæsen. Bemærk! der fratrækkes 90 gr. fra buk­ke­op­satsen,ef­ter den er ve­jet med hjer­neskal, overkæbe og nak­keknu­de. Der er ik­ke frad­rag for hjor­te­gevir.

Trofæer­ne ve­jes/opmåles nor­malt 24 ti­mer ef­ter af­kognin­gen. For­la­des re­viret tid­li­gere er det den kons­ta­tere­de vægt der er gælden­de.
Når trofæer­ne er ve­jet, indføres de i jagt­pro­tokol­len (PRO­TOKÓŁ Z PO­LOWA­NIA) som grund­lag for den en­de­lige af­regning af trofæer­ne. Den­ne tje­ner sam­ti­dig som told­fri udførsel af Po­len. Kont­rol­ler al­tid ind­hol­det in­den un­ders­krift...

Be­taling

Den en­de­lige af­regning kan fo­regå i Po­len, ef­ter endt jagt og in­den hjem­rejsen, el­ler rest­beløøbet kan af­regnes ef­ter hjem­koms­ten fra jag­ten i DK, for jagt­da­ge, op­hold og ned­lagte trofæer.

Det ind­be­tal­te de­posi­tum fratrækkes ovenståen­de be­taling.