Prisliste

Pris for op­hold pr. dag 2018/19

 

Pürchjagt

 

 

 

 

Pri­sen ink­lu­derer kost, lo­gi, jagt og jagt­gu­ide, trofæbe­hand­ling, samr tysk el­ler en­gelsk ta­len­de tolk

145,00 €

el­ler

1.088,00

Dkr.

Tillæg for en­keltværel­se pr. dag

15 €

el­ler

112,00

Dkr.

Tillæg for ka­tego­ri S pr. dag

20,00 €

el­ler

150,00

Dkr.

Led­sa­ger pr. dag

78,00 €

el­ler

585,00

Dkr.

Børn un­der 12 år pr dag

35 €

el­ler

260,00

Dkr.

 

 

 

 

 

Ad­mi­nist­ra­tive om­kost­nin­ger, for­sikrin­ger og polsk jagt­tegn

 

 

 

 

For 3 til 5 da­ges jagt pr. jæger

65,00 €

 

 

 

Le­je af bil på re­viret pr. dag inkl. kørte km.

50,00 €

 

 

 

 

Til­melding

Ønsker du at kom­me på jagt i Po­len, er det nødven­digt med til­melding i god tid. Ved til­melding ud­fyldes til­meldingsblan­ket. Sam­men med den­ne be­tales kr. 600,00 som dækker polsk vo­uc­her, rej­se­garan­ti og div. pa­pir.

De­posi­tum

Ved pürchsjagt be­tales kr. 3.600,- ved til­melding. Ved driv­jagt be­tales: kr. 3.600,- ved til­melding. Ved driv­jagt be­tales: kr. 5.000,- i de­posi­tum. Trofæde­posi­tum: Råbuk 1500 kr. Kronh­jort 6000 kr. Dåhjort 3500 kr. Trofæde­posi­tum, ind­be­tales se­nest 30 da­ge før, første jagt­dag.

Bank

Ringkøbing Land­bo­bank, Tor­vet, 7400 Her­ning.

Reg.nr. 7670 kon­to nr. 2077449

In­den af­rejsen

In­den af­rejsen frem­sendes al­le nødven­di­ge pa­pirer samt hus­ke­sed­del og kørsels­vej­ledning.
Husk at kont­rol­le­re rej­se­papi­rer ved mod­ta­gel­sen af.