Ne­top hjem­kommet ef­ter en tørn i Afg­ha­nis­tan skul­le tu­ren lægges over Po­len for at se nærme­re på den lo­kale bes­tand af vildt – og i særde­les­hed råbuk. Tu­ren ar­range­ret af Re­modex var såle­des min første jagt­rej­se, og mi­ne for­vent­nin­ger var tem­me­lig sto­re. I uger­ne op til blev det til en hel del DVD med ”Buk­ke­jagt i Po­len”, ”Min beds­te buk”, ”Guld­buk­ke” etc. På den bagg­rund var for­vent­nin­gerne måske ble­vet vel høje – for ik­ke at si­ge tårnhøje. Det skul­le un­dervejs vi­se sig, at samt­li­ge for­vent­nin­ger i den grad blev ind­fri­et. Og lidt til. Med mig i bi­len hav­de jeg min dat­ter, som var mindst li­geså fyldt med for­vent­nin­gens glæde som un­derteg­ne­de.
Læs mere

Udd­rag af jagt hændel­ser/dag­bogs­no­tater, fra bruns­tjagt i Po­len 2010.

Den 1. august gik tu­ren til Zlo­ty Rog re­viret i Za­lac­ho­wo en lil­le ti­mes kørsel fra Byd­goszcz. Jørgen og un­derteg­ne­de kørte selv til des­ti­nati­onen.

Ar­range­men­tet var bo­oket ved Re­modex jagt­rej­ser som vi har rig­tig god er­fa­ring med.  De næste seks da­ge skul­le vi­se sig med uforg­lem­me­lige jag­tople­vel­ser på det 11.000 hek­tar sto­re område, som Jøren hav­de været fast gæst på de fo­regåen­de år.  Det skul­le i øvrigt vi­se sig, som et ku­ri­osum, at
Læs mere