Ne­top hjem­kommet ef­ter en tørn i Afg­ha­nis­tan skul­le tu­ren lægges over Po­len for at se nærme­re på den lo­kale bes­tand af vildt – og i særde­les­hed råbuk. Tu­ren ar­range­ret af Re­modex var såle­des min første jagt­rej­se, og mi­ne for­vent­nin­ger var tem­me­lig sto­re. I uger­ne op til blev det til en hel del DVD med ”Buk­ke­jagt i Po­len”, ”Min beds­te buk”, ”Guld­buk­ke” etc. På den bagg­rund var for­vent­nin­gerne måske ble­vet vel høje – for ik­ke at si­ge tårnhøje. Det skul­le un­dervejs vi­se sig, at samt­li­ge for­vent­nin­ger i den grad blev ind­fri­et. Og lidt til. Med mig i bi­len hav­de jeg min dat­ter, som var mindst li­geså fyldt med for­vent­nin­gens glæde som un­derteg­ne­de.

Hun hav­de så sent som i foråret bestået rif­felprøven, og hav­de sta­dig sin første buk til go­de ved af­gangen fra Dan­mark. Der skul­le ja­ges buk på to mind­re re­virer øst for Poz­nan, hvor vi an­kom sidst på ef­termid­da­gen 26. august, og hvor vi blev mod­ta­get af vo­res udmærke­de pols­ke værter. Ef­ter en hur­tig omklædning, ind­ta­gel­se af et glim­rende polsk måltid og et afk­la­ren­de møde med værter­ne var det tid til første pürsch i re­viret. Af­ta­len var, at den første af­ten skul­le vi gå sam­men, ef­tersom jeg hav­de et ønske om at overvære dat­te­rens første ned­lagte buk.

Ef­ter en spænden­de og in­tens pürsch lå en flot og stærk 6-en­der fo­rendt. Skudt med et per­fekt blads­kud, med en hjer­te­kug­le, og min dat­ter kun­ne ret­te­lig kal­de sig ”buk­kejæger”. Der blev gra­tule­ret ef­ter al­le kuns­tens reg­ler, og en dej­lig af­ten ind­led­te tre gans­ke fan­tastis­ke og in­tense da­ge i godt sels­kab med vo­re pols­ke ven­ner. De ef­terfølgen­de da­ge blev set en enorm bes­tand af råvildt. Der blev veks­let mel­lem pürsch og ans­tand­sjagt fra hoch­sitz, Der blev set hjort, buk, råer med lam samt fle­re and­re vild­tar­ter, som var med til at gøre op­le­vel­sen end­nu større. Po­len har i sand­hed et po­ten­ti­ale som først rig­tig forstås, når det er op­le­vet!! Vi har haft en su­per og uforg­lem­me­lig jagt og vil sat­se stærkt på igen at kom­me på besøg i sam­me to re­virer. Og helst med de sam­me pols­ke værter som gjor­de det fort­rin­ligt både som gu­ider og jagt­kam­me­rater! Darz Bór,Sop­hia og Mi­cha­el Krogs­ga­ard.

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at bidrage!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *