Et dej­ligt gen­syn var det igen i år med det vild­tri­ge område omk­ring Go­ra. Der var mas­ser af buk­ke, dog en del fle­re små buk­ke en sædvan­ligt grun­det den hårde vin­ter. Jeg skød 5 buk­ke, hvo­raf 2 af dem for­ment­ligt er me­dal­je­buk­ke. Kla­rest i erind­rin­gen står dog det, der blev tu­rens mind­ste buk! Det var den første af­ten i et oversvømmet område af re­viret, hvor myg­gepla­gen var nærmest uli­delig. Vi kom ik­ke rig­tig på skud­hold af no­gen større buk­ke, men sidst på af­te­nen var vi lidt mind­re kræsne. Her kom vi ind på 200 me­ter af en buk, der iv­rigt løb i cirk­ler ef­ter en rå. Vi gik ud gen­nem vand og siv for at kom­me på godt skud­hold, og det lyk­ke­des at kom­me ind på ca. 140 me­ter.
Læs mere

Ne­top hjem­kommet ef­ter en tørn i Afg­ha­nis­tan skul­le tu­ren lægges over Po­len for at se nærme­re på den lo­kale bes­tand af vildt – og i særde­les­hed råbuk. Tu­ren ar­range­ret af Re­modex var såle­des min første jagt­rej­se, og mi­ne for­vent­nin­ger var tem­me­lig sto­re. I uger­ne op til blev det til en hel del DVD med ”Buk­ke­jagt i Po­len”, ”Min beds­te buk”, ”Guld­buk­ke” etc. På den bagg­rund var for­vent­nin­gerne måske ble­vet vel høje – for ik­ke at si­ge tårnhøje. Det skul­le un­dervejs vi­se sig, at samt­li­ge for­vent­nin­ger i den grad blev ind­fri­et. Og lidt til. Med mig i bi­len hav­de jeg min dat­ter, som var mindst li­geså fyldt med for­vent­nin­gens glæde som un­derteg­ne­de.
Læs mere

Udd­rag af jagt hændel­ser/dag­bogs­no­tater, fra bruns­tjagt i Po­len 2010.

Den 1. august gik tu­ren til Zlo­ty Rog re­viret i Za­lac­ho­wo en lil­le ti­mes kørsel fra Byd­goszcz. Jørgen og un­derteg­ne­de kørte selv til des­ti­nati­onen.

Ar­range­men­tet var bo­oket ved Re­modex jagt­rej­ser som vi har rig­tig god er­fa­ring med.  De næste seks da­ge skul­le vi­se sig med uforg­lem­me­lige jag­tople­vel­ser på det 11.000 hek­tar sto­re område, som Jøren hav­de været fast gæst på de fo­regåen­de år.  Det skul­le i øvrigt vi­se sig, som et ku­ri­osum, at
Læs mere

Ef­tert­re uger som mon­ta­gele­der i Tysk­land, (ef­ter et travlt forår, med kun en buk­ke­jagt­mor­gen), stod jeg og skul­le af sted til Co­lora­do.

Men så vil­le skæbnen at fle­re af de­lene til USA var for­sinke­de, hvor­for det ik­ke var så smart med min del­ta­gel­se de­rov­re, når nu den 3. mon­ta­gec­hefs som­merfe­rie skul­le ta­ges med i ed.

Så med kort var­sel (16 ti­mer in­den fly­af­gang)fik jeg bes­ke­den og kørte der­for til Tysk­land igen.
Læs mere