Firma profil

Re­modex Jagt

Vort fir­ma har ar­range­ret jagt­rej­ser si­den 1992, og hvert år forsøger vi at for­bedre vor ser­vi­ce, for at imøde­kom­me vo­re kun­ders for­vent­nin­ger.

Sto­re jag­tople­vel­ser og man­ge ar­range­rede jagt­rej­ser, har gi­vet os en bred vi­den omk­ring jag­torga­nisa­ti­on i Po­len.

Vi ar­range­rer in­di­vidu­el jagt og driv­jagt for såvel sto­re som små grup­per (vild­svin, buk­ke, dådyr, kron­vildt, muf­lon). Vi til­by­der også yder­li­gere ser­vi­ce i form af trans­port til og fra luft­hav­nen, til­rettelæggel­se­af fri­tid for led­sa­gere osv. Re­modex Jagt sa­mar­bejder med man­ge jagt­re­virer (Vest­lig, syd­lig og nord­lig del af Po­len), hvor vi ga­ran­te­rer uforg­lem­me­lige­jag­tople­vel­ser i den smuk­ke pols­ke na­tur.

Vi er et polsk/dansk fir­ma med til­la­del­ser fra det pols­ke mi­nis­te­ri­um for miljø/na­tur/skov og fra den pols­ke rej­se­ga­ran­ti PZU.

De­su­den har vi de nødven­di­ge pols­ke for­sik­rin­ger.

Rej­se­ga­ran­ti­fond nr. 3264.

CVR nr. 36169001

Bank: Sydbank 7970-1525242

Be­taling

Den en­de­li­ge af­reg­ning fo­regår i Danmark ef­ter hjem­komst fra jag­ten.

Det ind­be­tal­te de­po­si­tum fratrækkes be­ta­lin­gen.

Se me­re på vo­res hjem­me­si­de: www.re­mo­dex.dk der bli­ver løben­de op­da­te­ret med sids­te nyt! Hvis du til­mel­der dig vo­res ny­heds­brev på hjem­me­si­den, mod­ta­ger du ma­il med ak­tu­el­le til­bud m.m.