Prisliste

Pris for op­hold pr. dag 2021

Pürchjagt

PRI­SER I €PRI­SER I DKR
Pri­sen ink­lu­derer kost, lo­gi, jagt og jagt­gu­ide, trofæbe­hand­ling, samr tysk el­ler en­gelsk ta­len­de tolk145,001.088,00
Tillæg for en­keltværel­se pr. dag15,00112,00
Tillæg for ka­tego­ri S pr. dag20,00150,00
Led­sa­ger pr. dag78,00585,00
Børn un­der 12 år pr dag35,00260,00
Ad­mi­nist­ra­tive om­kost­nin­ger, for­sikrin­ger og polsk jagt­tegn
For 3 til 5 da­ges jagt pr. jæger65,00
Le­je af bil på re­viret pr. dag inkl. kørte km.50,00 – 60,00

Til­melding

Ønsker du at kom­me på jagt i Po­len, er det nødven­digt med til­melding i god tid. Ved til­melding ud­fyldes til­meldingsblan­ket. Sam­men med den­ne be­tales kr. 600,00 som dækker polsk vo­uc­her, rej­se­garan­ti og div. pa­pir.

De­posi­tum

Ved pürchsjagt be­tales kr. 3.600,- ved til­melding. Ved driv­jagt be­tales: kr. 3.600,- ved til­melding. Ved driv­jagt be­tales: kr. 5.000,- i de­posi­tum. Trofæde­posi­tum: Råbuk 1500 kr. Kronh­jort 6000 kr. Dåhjort 3500 kr. Trofæde­posi­tum, ind­be­tales se­nest 30 da­ge før, første jagt­dag.

Bank

Ringkøbing Land­bo­bank, Tor­vet, 7400 Her­ning.

Reg.nr. 7670 kon­to nr. 2077449

In­den af­rejsen

In­den af­rejsen frem­sendes al­le nødven­di­ge pa­pirer samt hus­ke­sed­del og kørsels­vej­ledning.
Husk at kont­rol­le­re rej­se­papi­rer ved mod­ta­gel­sen af.

Se også: Trofæprisliste