Rejsebetingelser

Bes­tilling af et rej­se­ar­range­ment hos et DJA-med­lem er bin­dende.

Hvor in­tet an­det fremgår af til­buds­ma­teri­ale el­ler kont­rak­ter, kan af­bestil­ling kun ske ef­ter følgen­de ret­ning­slin­jer: Ved af­bestil­ling tid­li­gere end 8 uger før af­rejse­dagen be­tales kr. 2.000,- pr. jæger. Ved af­bestil­ling se­nere end 8 uger før af­rejsen be­tales rej­sens ful­de pris.
For ik­ke ja­gen­de led­sa­gere be­tales kr. 1.000,-.

Al­le vo­res ar­range­men­ter pålægges al­tid et tillæg for vo­uc­her/rej­se­garan­ti/moms mm. på 600,00 kr.

Der gælder særli­ge af­bestil­ling­sreg­ler for fly­bil­letter, og der hæftes i ove­rens­stem­melse med dis­se reg­ler – al­le­rede uds­ted­te og navn­giv­ne fly­bil­letter kan IK­KE re­fun­de­res.

Ved af­bestil­ling se­nere end 8 uger før af­rejse­dagen, er he­le rej­sen for­falden til be­taling. Hæftel­sen om­fatter også mind­step­ri­sen på bes­tilte stk. vildt.
I vis­se tilfælde er det nødven­digt at bo­oke bes­temte re­virer fast, hvor­ved af­bestil­ling er umu­lig.

Tils­va­ren­de gælder, hvor DJA´s med­lemmer i øvrigt forp­lig­ter sig over­for tred­je­mand for at sik­re rej­sens gen­nemførel­se.
I dis­se tilfælde fra­viges Lov om Pak­ke­rej­ser § 9, stk. 1, såle­des at af­bestil­ling ik­ke kan fin­de sted.

I sådan­ne tilfælde vil DJA-med­lemmet bestræbe sig på at begrænse kun­dens tab ved at afsætte rej­sen til an­den si­de, men DJA-med­lemmet kan ik­ke hol­des ans­var­lig, der­som det­te ik­ke lyk­kes.
I vis­se tilfælde har de en­kelte jagt­re­virer stren­ge­re af­bestil­ling­sbe­tin­gelser end DJA fo­resk­ri­ver, i dis­se tilfælde vil de na­tur­ligvis være gælden­de.

Ans­var

DJA´s med­lemmer optræder som agent for jagt­re­virer, ho­tel­ler, trans­por­tsels­ka­ber m.v. og kan ik­ke gøres ans­var­lig for ændrin­ger, for­sinkel­ser el­ler and­re for­hold, som er en følge af af­ta­leb­rud, vejr­lig, for­ce ma­je­ure el­ler and­re omstændig­he­der, som DJA-med­lemmet ik­ke har ind­fly­del­se på. I det om­fang DJA-med­lemmet ers­tat­ning­san­svar ifølge in­terna­ti­ona­le kon­venti­oner lov­ligt kan begrænses, fin­der dis­se ans­var­sbegrænsning­sreg­ler an­vendel­se.
DJA-med­lemmet in­forme­rer fo­rud om det en­kelte lands / re­virs be­tin­gelser og bes­temmel­ser, som vil være de gælden­de. Et DJA-med­lem kan ik­ke ændre dis­se.

Fly­sels­ka­ber

De fors­kel­li­ge fly­sels­ka­ber har fors­kel­li­ge reg­ler for hand­ling af våben og trofæer. Det er op til den en­kelte rej­sende selv at un­dersøge vægtbegrænsnin­ger, hand­lin­gfee etc. der lig­ger uden­for DJA´s ind­fly­del­se. Fle­re fly­sels­ka­ber har al­le­rede indført en hand­lin­gfee for våben – det lig­ger uden­for vo­res ind­fly­del­se, hvor­for det­te ik­ke kan fo­rud­be­tales. Der opkræves ge­byrer di­rek­te i luft­hav­ne­ne – pri­sin­di­kati­on fra € 50,- til € 100,- Nor­malt til­ladte ba­gagevægt er 20 kg – gælden­de for den to­tale ba­gagemængde inkl. jagtvåben med mind­re an­det er nævnt. Vægt ud over de 20 kg af­regnes i luft­hav­ne­ne som overvægt di­rek­te til fly­sels­ka­bet el­ler luft­hav­nen.

Be­taling­sbe­tin­gelser

Ved bes­tilling tid­li­gere end 8 uger før af­rejse be­tales 50% af rej­sens pris ved bes­tilling. Se­nest 35 da­ge før af­rejse be­tales rest­beløbet. Ved bes­tilling se­nere end 8 uger før af­rejsen be­tales rej­sens ful­de pris ved bes­tilling. Fly­bil­letter be­tales al­tid ved bes­tilling af rej­sen.
En­de­lig af­regning bl.a. for ik­ke fo­rud­be­tal­te trofæer m.v. sker ef­ter hjem­koms­ten, når opgørel­sen fra re­viret/des­ti­nati­onen fo­relig­ger. Det­te kan va­ri­ere fra  gans­ke få da­ge ind­til 3 mdr. uan­set, om der er ta­le om opkrævning el­ler til­ba­gebe­taling. Al­le be­talin­ger er net­to kon­tant.

Ved for sen eller manglende betaling pålægges rykker gebyr på 8%

For­be­hold

Der ta­ges for­be­hold for prisændrin­ger forårsa­get af re­gering­sind­greb, va­luta­kur­suds­ving, de­valu­ering, udef­ra­kom­mende priss­tig­ninger el­ler and­re for­hold, som DJA´s med­lemmer er uden ind­fly­del­se på.
Der ta­ges også for­be­hold for tryk­fejl i til­bud / besk­ri­ven­de ma­teri­ale og evt. fak­tu­ra­er.

For­sikrin­ger

Vær opmærksom på, at der pr. 1. ja­nu­ar 2008 ik­ke længe­re er no­gen hjemt­ran­sportdækning i det gu­le sy­gesik­ring­sbe­vis fra lan­de, der lig­ger uden­for Skan­di­navi­en.

Go­udas Fe­ri­erej­se­for­sikring dækker bl.a. syg­dom, ulyk­ke, hjemt­ran­sport, ans­var, ty­veri og fly or­sinkel­se. Den­ne for­sikring­sform fin­des i man­ge fors­kel­li­ge kom­bi­nati­oner. Forhør nærme­re om vilkår og pri­ser hos det en­kelte DJA med­lem.

Det an­be­fales at teg­ne en af­bestil­ling­sfor­sikring, som kos­ter 6 % af rej­sens pris ekskl. evt. fo­rud­bestil­te trofæer (når der er ta­le om en dis­ciplin­forsik­ring – Ek­sempel: En jæger brækker en pe­gefin­ger, hvil­ket ik­ke for­hind­rer ham/hen­de i at rej­se, men han/hun kan ik­ke af­gi­ve skud – det­te kos­ter altså 1 % eks­tra).

Af­bestil­ling­sfor­sikring skal al­tid teg­nes se­nest ved ind­be­taling af første de­posi­tum, el­ler når an­den bin­dende af­ta­le indgås. Våben og an­det uds­tyr er som re­gel om­fattet af pri­vat ind­bo- el­ler fa­mili­efor­sikrin­ger.
Forhør hos dit eget for­sikring­ssels­kab. Er du ik­ke dækket he­rigen­nem, el­ler ønsker du en særlig for­sikring til dækning af ska­der el­ler ty­veri af våben, er det mu­ligt at teg­ne en særlig tek­nisk/uds­tyr­sfor­sikring.

Samt­li­ge for­sikrin­ger kan teg­nes via DJA`s med­lemmer.

Helb­red

Man­ge jag­tarran­ge­men­ter gen­nemføres un­der pri­miti­ve for­hold. Det være sig i øde­mar­ker og af­si­des lig­gende eg­ne og i lan­de, hvor sund­hedsvæse­net er på et re­lativt lavt ni­ve­au. Det er dit eget ans­var at sik­re, at du kan gen­nemføre tu­ren. Sel­vom DJA´s med­lemmer er behjælpe­lige med op­lysnin­ger, er det dit eget ans­var at sætte dig ind i, hvil­ke an­be­falin­ger og krav om vac­ci­nati­oner m.v., der knyt­ter sig til de lan­de, du skal rej­se til.

Per­sonligt ans­var – påreg­ne­lig ri­siko

Du skal være opmærksom på, at når du dri­ver jagt i ud­landet – så bevæger du dig rundt i na­tur, der er ukendt for dig. Der kan være stej­le skrænter, løse sten, al­verdens kryb og veks­len­de vejr­for­hold. Sagt på en an­den måde: “Det behøver ik­ke at være helt ufar­ligt”. Du kan bli­ve ud­sat for, at vo­res sa­mar­bejd­spart­ne­re gør dig be­kendt med, at det du ind­le­der dig på er på dit eget ans­var – der er en påreg­ne­lig ri­siko for, at der kan ske no­get. No­gen af vo­res sa­mar­bejd­spart­ne­re vil be­de dig skri­ve un­der på det­te – and­re vil som vi, gøre dig opmærksom på fak­ta. DJA´s med­lemmer kan ik­ke dra­ges til ans­var for, om du skul­le fal­de ned, kom­me til ska­de, få brug for hur­tig lægehjælp el­ler lig­nende. Du påta­ger dig selv et ans­var for dit eget liv og helb­red, som du ik­ke kan for­sikre dig imod – og du kan hver­ken gøre vo­re sa­mar­bejd­spart­ne­re el­ler DJA´s med­lemmer ans­var­lig her­for.

Jagt­tegn og for­sikring

Du skal ha­ve et gyl­digt dansk jagt­tegn, hvis du vil ja­ge i ud­landet. De fles­te lan­de kræver det­te, og til det dans­ke jagt­tegn er knyt­tet en ans­var­sfor­sikring, som dækker for­sikring­sfor­hold i for­bindel­se med jagt i he­le Euro­pa – men der er in­gen for­sikringsdækning uden­for Euro­pa.

Rek­la­mati­oner

Even­tu­el­le kla­ger over jag­tarran­ge­ment, ind­kvar­te­ring, jagt­per­so­nale, even­tu­el­le gu­ider, trofæopmåling el­ler and­re for­hold skal ind­sen­des skrift­ligt til DJA´s med­lemmer in­den 8 da­ge ef­ter rej­sens afs­lut­ning – Det­te er en fo­rudsætning for, at en rek­la­mati­on kan be­hand­les.
Even­tu­el­le rek­la­mati­oner, der vedrører for­hold på rej­se­des­ti­nati­onen skal, for at kun­ne bli­ve be­hand­let, af­gi­ves på ste­det og føres til pro­tokols – om nødven­digt på dansk – af­le­ver kla­gen og fortæl DJA-med­lemmet, så snart I kan og se­nest 8 da­ge ef­ter hjem­koms­ten, at I har af­le­veret en skrift­lig kla­ge på des­ti­nati­onen.
Rek­la­mati­oner, der vedrører ind­kvar­te­ring, jagt­li­ge for­hold mv. skal omgåen­de fremføres på ste­det el­ler med­de­les pr. te­lefon, fax el­ler E-ma­il til DJA med­lemmet.

Jagt­pro­tokol

Jagt i Po­len afs­lut­tes med udfærdi­gel­se af en jagt­pro­tokol, som un­ders­kri­ves af jæge­ren. DJA´s med­lemmer op­ford­rer til, at den en­kelte jæger overværer opmåling / ind­vej­ning af trofæer. For­hold, som ik­ke er anført i pro­tokol­len, har DJA´s med­lemmer in­gen mu­lig­hed for at kor­ri­gere el­ler gøre ind­si­gel­se imod. Jæge­ren hæfter med sin un­ders­krift for de in­forma­ti­oner, der indgår i pro­tokol­len. Skriv evt. je­res kom­menta­rer på dansk i pro­tokol­len, spro­get be­tyder in­tet.

Trofæaf­gifter

Trofæaf­gifter un­der de en­kelte lan­de og ar­range­men­ter op­gi­ves i fors­kel­li­ge va­luta­er.
Det­te er udt­ryk for, hvil­ken va­luta trofæaf­giften skal af­regnes i, uan­set hvor­dan ar­range­men­tet i øvrigt af­regnes. I de fles­te tilfælde hører kun hor­ne­ne/ tænder­ne med til trofæet. Hvis du/I ønsker at købe skind og/el­ler kød fra ek­sempel­vis Po­len, vil du/I bli­ve afkrævet beløbet af DJA`s med­lem.
Vi gør dog opmærksom på, at indførsel af ube­hand­let skind og kød ik­ke er til­ladt uden
Ve­terinærdi­rek­to­ratets til­la­del­se. Det er op til den en­kelte selv at søge den­ne til­la­del­se.
Se evt. også Føde­vares­ty­rel­sens hjem­me­side www.fvst.dk for yder­li­gere in­forma­ti­on.

Trofæer/for­sendel­se

Et DJA-med­lem kan ik­ke gøres ans­var­li­ge for de af­ta­ler du/I egenhændigt indgår med kon­serva­torer i ud­landet el­ler i Dan­mark – det­te gælder såvel for udførel­sen af det fag­li­ge ar­bejde som for hjem­sendel­sen af trofæer­ne. DJA´s med­lemmer er ik­ke kont­rak­tligt og øko­nomisk bun­det til bes­temte kon­serva­torer og mod­ta­ger ik­ke pro­visi­on el­ler ho­nora­rer her­for, hvor­for vi ik­ke kan ta­ge ans­va­ret for evt. fejl, bort­komst, ødelæggel­ser el­ler for­sinkel­ser af trofæer.

Ans­kyd­ninger

Det har al­tid en kon­sekvens at ans­ky­de et styk­ke vildt – de en­kelte re­virers / lan­des be­tin­gelser og bes­temmel­ser vil være gælden­de – spørg os!

Våben­tilla­del­ser

Til våben, der kræver til­la­del­se, skal du ha­ve be­sid­delses- el­ler bære­til­la­del­se i Dan­mark, såfremt du ønsker at medb­rin­ge våbe­net på jagt i ud­landet. Pr. 1. ap­ril 1995 skal du be­sid­de et EU-våben­pas, til brug ved rej­ser mel­lem EU-lan­de.
DJA`s med­lemmer er dig behjælpe­lig med fornødne do­kumen­ter for ud- og indførsel af våben på+ tværs af lan­degrænser.

Afb­ry­del­se af op­hold

Hvis man af den ene el­ler an­den grund for­la­der re­viret før ti­den, vil der ik­ke fin­de no­gen form for til­ba­ge-be­taling sted.

TIL­BA­GEBE­TALING fin­der ik­ke nødven­digvis sted.
Vær opmærksom på, at vis­se re­virer ik­ke be­taler til­ba­ge, hvis de skønner, at jæge­ren har været ført til en fa­ir chan­ce. Om han/hun ud­nytter chan­cen el­ler ej er op til den en­kelte. Sagt på en an­den måde: Sky­der du for­bi uden at træffe, ans­ky­der du et styk­ke vildt, el­ler har du et afs­kud­sbart styk­ke vildt ståen­de stil­le og ro­ligt på ac­cepta­bel sku­dafs­tand med bred­si­den / bla­det til – altså en fa­ir chan­ce – din rif­fel klik­ker, el­ler du får dig af den ene el­ler an­den grund ik­ke ta­get sam­men til at af­gi­ve skud, kan din jagtfører med ret­te si­ge, at du haft en fa­ir chan­ce, men du ud­nytte­de den ik­ke, i så fald vil der ik­ke fin­de no­gen til­ba­gebe­taling sted.
På fle­re oversøis­ke des­ti­nati­oner fin­der der un­der in­gen omstændig­he­der til­ba­gebe­talin­ger sted – forhør det en­kelt DJA med­lem.
HUSK / VIG­TIGT
DJA´s med­lemmer for­midler jagt­li­ge op­le­vel­ser og ik­ke vildt og trofæer. Vejr, vind, din dyg­tighed som jæger og and­re ufo­rud­si­geli­ge for­hold er vig­ti­ge fak­to­rer, som er uds­lag­sgi­ven­de for din jagt­rej­ses suc­ces.

Rej­se­garan­ti

Al­ler DJA´s med­lemmer er med­lem af Rej­se­garan­ti­fon­den i Dan­mark og be­sid­der et dansk lov­ligt re­gist­re­ret CVRnr.

Kil­de: Dans­ke Jagt­rej­se­ar­rangører