Drivjagt

I tids­rum­met 15. ok­to­ber til 15. ja­nu­ar kan Re­modex Jagt til­by­de ve­lor­ga­nise­rede driv­jagter, hvor man kan nedlægge kron­vildt, dåvildt, vild­svin samt rå og lam.

Grup­per på 12-15 jæge­re er et for­nuftig an­tal, hvor man i løbet af da­gen dri­ver ca. 8-10 såter.
Nor­malt vil en grup­pe på 12-15 jæge­re nedlægge ca. 30-45 stk. vildt på en 3-da­ges jagt, og man­ge af vo­re gæster har gjort en årlig driv­jagt til en fast tra­diti­on.
Der er ta­le om en helt an­derle­des op­le­vel­se end en ty­pisk dansk driv­jagt med rif­fel, og når man rej­ser og kom­mer nye ste­der, må vi lægge vo­re eg­neskik­ke bag os og vil op­le­ve en jagt, hvor in­tensi­tet, vild­trig­dom og hur­ti­ge skud er nye ing­re­di­en­ser på den­ne form for jagt.

Med venlig hilsen

 

Remodex Jagt

Kenny Hansen & Allan Christensen

Munkeparken 54

6240 Løgumkloster

Mail: Info@Remodex.dk

Tlf: + 45 42516001

www.remodex.dk

Tilmeldings Blanket Remodex

Det vil være en stor for­del at træne på hjor­te­bane fo­rud for en driv­jagt, hvil­ket vil op­ti­mere mu­lig­he­den for et godt re­sul­tat.
Fast­pri­sar­ran­ge­ment eks.: 3 da­ges driv­jagt og 4 da­ges op­hold, med fri afs­kyd­ning af: 3 hjor­te op til 3,5 kg. hind, kalv, ke­iler, vild­svin rå/lam fra kun: Kr. 12.375.- Til­ba­ge­be­ta­ling for mang­le­de vildt, eks. ad­mi­nist­ra­ti­on.

Alt i alt er tre da­ges driv­jagt i Po­len en in­ten­siv op­le­vel­se, som går i blo­det på al­le som gi­ver sig selv den­ne op­le­vel­se.
Ring og få en snak om al­le for­hold i for­bin­del­se med driv­jagt i Po­len, hvor der kan sky­des ef­ter pris­lis­te el­ler fast­pris.
Der er dog stor tra­di­ti­on for, at del­ta­ger­ne sky­der i pul­je og der­med kan en driv­jagt af­vik­les til en gans­ke for­nuf­tig pris.

Be­ta­ling for driv­jagt, op­hold med fuld forp­lej­ning ink­lu­siv trans­port, trofæbe­hand­ling, en­gelsk el­ler tysk tolk, med 4 da­ges op­hold og 3 jagt­da­ge pr jagt­del­ta­ger kr. 5.995,00.

5 da­ges op­hold og 4 jagt­da­ge kr. 7.500,00
Al­le pri­ser er eks. vo­uc­her og adm. om­kost­nin­ger.

Jagt på hun­dyr og vild­svin fra 145 Euro pr. dag, forhør nærme­re.

Man skal være opmærksom på, at det er ble­vet for­budt at an­ven­de sig­te­kik­ker­ter med en fast forstørrel­ses-grad, der er høje­re end tre, på driv­jagter­ne. Man må godt be­nyt­te sig­te­kik­ker­ter med va­ri­abel forstørrel­sesg­rad høje­re end tre, men kik­ker­ten skal kun­ne skru­es ned på tre el­ler de­run­der.